Stichting Opschalingscluster Sieswerd presenteert vol trots haar plannen om te komen tot de realisatie van een ‘opschalingscluster’ ten noordwesten van Bolsward. Het is een lokaal initiatief van een aantal bewoners van het zoekgebied. Deze initiatiefgroep vormt met elkaar de Stichting Opschalingscluster Sieswerd. Eén van de hoofddoelen van deze groep is naast realisatie van duurzame energie: “met elkaar, voor elkaar”.


Er wordt een grote gunstige bijdrage geleverd aan het klimaat, het tegengaan van de smelting van de ijskappen en het tegengaan van verbruik van fossiele brandstoffen. Dit wordt bereikt door circa 77.000 ton CO2 te besparen, door middel van de bouw van maximaal circa 14 windmolens van 3 MegaWatt (MW). In totaal gaat het om 42 MW. 


Hieronder zijn een aantal voordelen op een rijtje gezet:

- Een dergelijk windmolenpark heeft in feite geen onomkeerbare gevolgen. Als 

   na de levensduur van de molens deze worden opgeruimd, is het landschap 

   weer in oorspronkelijke staat terug.

- Tevens draagt het park bij aan een meer vitale regio. De revenuen blijven in 

   deze regio en worden hier ook besteed aan bijvoorbeeld de plaatselijke 

   middenstand en MKB bedrijven. De revenuen komen uiteindelijk derhalve 

   grotendeels ten goede aan de lokale economie.

- Het park is gepland in een windrijk gebied. Het zou zonde zijn deze 

   energiebron niet te oogsten.

- We hebben nu de kans dit lokale initiatief lokaal in te vullen. Als we niets

   doen neemt het Rijk het initiatief en de regie over. We moeten ons afvragen in 

   hoeverre dan nog lokale initiatieven een kans krijgen.


Het initiatief van Stichting Opschalingscluster Sieswerd gaat over de bouw van maximaal circa 14 windmolens in de omgeving van het buurtschap Sieswerd. De opgewekte energie komt niet alleen uit de streek, maar de windmolens zijn ook nog eens van de streek. Dit wordt uitgedrukt door de vier verschillende vormen waarin participatie (meedoen) mogelijk wordt:

- Dorpenfonds ten behoeve van direct omliggende plaatsen;

- Participatiemogelijkheid voor bestaande dorpsmolens uit de regio;

- Participatiemogelijkheid voor lokale bewoners die een (solitaire) windmolen 

   inleveren in ruil voor aandelen in het nieuwe park.

- Participatiemogelijkheid voor 3.000 gezinnen uit de omliggende plaatsen.


Er doen nadrukkelijk geen partijen van buiten de regio mee. Hierdoor wordt er lokaal geïnvesteerd en lokaal terug verdiend.


De molens zijn 3 MW per stuk. Ze hebben een grootte van circa 99 meter en een rotordiameter van circa 100 meter. Dit past binnen de ontwerp Structuurvisie van provincie Fryslân. Ook past dit in de visie van het actiecomité ‘Hou Friesland Mooi’, zij het dat dit initiatief wat groter is. Echter, hiervoor krijgt de streek ook weer in de vorm van de diverse soorten participatie veel voor terug.


_

_

_

_

_

_

_